Logo for aID

Brukervilkår

 1. Avtale

  Disse vilkårene gjelder for registrering og bruk av Amedias påloggings- og betalingsløsning, aID ("aID"). Registrering i aID er nødvendig for å få tilgang til digitale tjenester som tilbys av selskaper i Amedia-konsernet samt visse tjenester fra tredjeparter ("Tjenestene"). En oversikt over Tjenester som benytter aID finnes på www.aid.no/aid/nettsteder. aID leveres av Amedia AS, Akersgata 47/49, PB 1168 Sentrum, 0107 Oslo ("Amedia").

  For bruk av de enkelte Tjenestene gjelder avtalevilkårene mellom deg og leverandøren av Tjenesten ("Leverandøren"), og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene. For mer informasjon om vilkårene, se nettstedet for Tjenesten.

 2. Min aID

  Ved registrering i aID oppretter du en personlig konto ("Min aID"). Du står selv ansvarlig for å holde dine personlige opplysninger oppdatert til enhver tid. Min aID vil blant inneholde oversikt over dine kjøp og abonnement, og de opplysninger som du har registrert. Kontoen er for din personlige og private bruk og det er ikke tillatt å overdra kontoen til andre, eller la andre dele eller bruke din konto.

  Du må selv velge passord. Passordet må være unikt og særpreget. Du er ansvarlig for at din brukerkonto ikke benyttes av andre og for at påloggingsinformasjon ikke kommer på avveie. Du er ansvarlig for alle kjøp og transaksjoner som gjøres gjennom din brukerkonto. Ved mistanke om misbruk av kontoen, kan du bli bedt om å endre passord. Amedia og Leverandøren kan også ved slik mistanke stenge tilgang til aID og Tjenesten, eller treffe andre tiltak for å hindre misbruk. Amedia vil i slike tilfelle søke å varsle deg uten ugrunnet opphold. Ved registrering må du oppgi en aktiv e-postadresse og du må selv sørge for å oppdatere denne. Leverandøren vil benytte den oppgitte e-postadressen for henvendelser og varslinger som gjelder Tjenesten.

 3. Betaling

  Det er bare hvis du ønsker å benytte aID for betalingstjenester at du vil bli bedt om å oppgi kortinformasjon. Registrering i aID er gratis, og kortet vil bare bli benyttet til betaling av Tjenester som du bestiller gjennom aID. Eventuell kortinformasjon vil bare deles med tredjepart, herunder betalingsleverandør, der det er nødvendig for å gjennomføre betalingstransaksjoner. Alle betalingstransaksjoner og kortinformasjon er kryptert med teknologi som holder industristandard.

  For autorisering av kortet kan leverandøren av betalingsløsningen foreta en reservasjon av et mindre beløp på kortet. Beløpet tilbakebetales så snart autorisering er gjennomført.

  Ved bestilling av Tjenester som er tilknyttet aID, vil betaling gjennomføres ved bruk av kortet du har registrert, med de priser og på de vilkår som gjelder for Tjenesten. Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelige midler på konto til å dekke betaling for Tjenester når betalingen forfaller. Dersom du har tillatt andre i husstanden å benytte sin konto for tilgang til ditt abonnement på Tjenesten, er du selv ansvarlig for deres handlinger, herunder eventuelle kjøp som gjøres i Tjenesten. Forsinket betaling gir Leverandøren rett til å belaste deg omkostninger og forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. Ved forsinket betaling etter betalingsvarsel kan kravet bli oversendt til inkasso.

  Ved forsinket betaling kan Leverandøren stenge eller begrense din tilgang til Tjenesten umiddelbart. Dersom betaling er forsinket med mer enn 10 dager kan Leverandøren heve avtalen med deg og stenge din tilgang til Tjenesten med umiddelbar virkning, jf. pkt. 6 (Mislighold).

 4. Kundeservice

  Du finner svar på de fleste vanlige spørsmål på Nettstedet. Her finner du også informasjon om hvordan du kan kontakte Amedia.

 5. Leverandørens ansvar

  aID tilbys som den er («as is») og uten noen form for garanti for tilgjengelighet eller kvalitet. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, men opphold eller avbrudd kan forekomme som følge av behov for vedlikehold og oppdateringer, eller forhold utenfor Leverandørens kontroll. Amedias erstatningsansvar overfor deg er begrenset til den årlige verdien av Tjenesten. Indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd og tap av data kan ikke gjøres gjeldende.

 6. Mislighold

  Hvis du bryter betingelsene i disse Brukervilkårene, kan du bli erstatningsansvarlig for tap og kostnader du påfører Amedia. Leverandøren kan heve avtalen dersom du vesentlig misligholder vilkårene. Uautorisert bruk av aID anses som vesentlig mislighold. Ved heving kan Amedia stenge din tilgang til aID umiddelbart og uten forvarsel og uten plikt til tilbakebetaling av eventuell forskuddsbetaling for de enkelte Tjenestene.

 7. Endringer

  Amedia har rett til å gjøre endringer vilkårene for aID, samt endringer i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved vesentlige endringer til ugunst for deg, vil du bli gitt rimelig varsel om dette, med mindre endringen må gjennomføres for å oppfylle et lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart. Ved slike endringer kan du si opp avtalen med virkning fra den dagen endringen trer i kraft. Dersom du fortsetter å bruke aID etter at endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

 8. Oppsigelse

  Ønsker du å avslutte avtalen om aID kan du gjøre dette via min aID. Oppsigelse av aID kan tidligst skje fra det tidspunkt samtlige Tjenester er sagt opp. Forhåndsbetalte beløp vil i et slikt tilfelle ikke bli refundert. Dersom noen av Tjenestene har fast avtaleperiode, kan Leverandøren kreve betalt for den resterende delen av avtaleperioden. Ved oppsigelse vil Amedia kunne deaktivere kontoen i en periode før den slettes endelig, slik at opplysningene kan gjenopprettes dersom oppsigelsen har skjedd ved en feil eller du angrer deg. Amedia garanterer likevel ikke at slik gjenoppretting kan skje.

 9. Samtykke til innsamling og bruk av personopplysninger, personvern

  Du samtykker til at Amedia og Leverandører som er tilknyttet aID kan benytte de personopplysninger du oppgir ved registrering og gjennom bruk av aID og Tjenestene. Personopplysninger vil bli benyttet for å markedsføre, tilpasse og videreutvikle aID, Tjenestene og den samlede brukeropplevelsen, herunder for å tilby deg mest mulig relevant innhold og tilpasset markedsføring. Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Amedias til en hver tid gjeldende Personvernerklæring.

  Vi registrerer din epost og mobiltelefon for å gjennomføre registreringen og for å gi deg annen nødvendig informasjon om aID og tjenesten du abonnerer på. Vi vil ikke sende deg markedsføring på epost og SMS uten at du har gitt særskilt samtykke.

  Min Side og Min aID vil blant annet inneholde en oversikt over hvilke opplysninger som til enhver tid er registrert. Du kan når som helst be om innsyn, at opplysninger slettes, eller reservere deg mot markedsføring. Du kan gjøre slike endringer i Min aID, eller ved å kontakte kundeservice.

  For at Tjenestene skal fungere optimalt og kunne tilpasses ditt bruk benytter Amedia og Leverandørene cookies og annen tracking-teknologi, se Amedias Personvernpolicy.

 10. Overdragelse

  aID er en personlig brukerkonto som ikke kan overdras til eller brukes av andre. Amedia har rett til å overføre brukerkontoen og de registrerte opplysningene til et annet selskap i Amedia-konsernet eller til tredjepart som ledd i overføring av aID og tilhørende virksomhet.

 11. Lovvalg og tvisteløsning

  Tvister eller krav som gjelder aID løses etter norsk lov. Eventuelle konflikter mellom Amedia deg som bruker skal først forsøkes løst i minnelighet, men dersom vi ikke kommer til enighet, skal konflikten løses av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.

Sist revidert: 10.11.2014